preskoči na sadržaj

Srednja škola Plitvička jezera

Pravilnik

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTANa temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.), ministar znanosti,

obrazovanja i športa donosi

 


PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA

 

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak izradbe i

obrane završnoga rada redovnih učenika i polaznika obrazovanja odraslih

(u daljnjemu tekstu: učenici) strukovnih ili umjetničkih obrazovnih programa.


Članak 2.

Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju,

vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne, odnosno umjetničke kompetencije

određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe.


Članak 3.

Cilj je izradbe i obrane završnoga rada provjera, vrjednovanje i ocjenjivanje

postignutih strukovnih, odnosno umjetničkih kompetencija učenika, stečenih

obrazovanjem prema propisanim stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima

nastavnih planova i programa, čime stječu završnost u upisanome obrazovnom

programu te uvjete za uključivanje na tržište rada.


Članak 4.

(1) Izradba i obrana završnoga rada provodi se u organizaciji škole, odnosno

ustanove koja ima odobrenje za izvoñenje određenoga obrazovnog programa

(u daljnjemu tekstu: ustanove), sukladno godišnjemu planu i programu rada

ustanove, odnosno školskome kurikulumu.

(2) Za zakonitost provedbe izradbe i obrane završnoga rada u ustanovi odgovoran

je ravnatelj ustanove.


Članak 5.

(1) Vremenik izradbe i obrane završnog rada, sukladno članku 8. stavku 4. i 5. i

članku 16. stavku 1. ovoga pravilnika donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja

škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu, odnosno upravno tijelo ustanove koja

provodi programe obrazovanja odraslih, na prijedlog ravnatelja, sukladno godišnjem

planu i programu rada ustanove. Vremenik izradbe i obrane završnoga rada

sastavni je dio godišnjega plana i programa rada ustanove, odnosno školskoga

kurikuluma.

(2) Vremenik izradbe i obrane završnoga rada sadrži rokove za izbor tema,

izradbu i predaju završnoga rada, rokove obrane završnoga rada te datum

uručivanja svjedodžbi o završnome radu.

(3) Škola, na oglasnoj ploči ili drugome vidljivom mjestu, kao i na mrežnoj

stranici, najkasnije do 5. listopada za tekuću školsku godinu, objavljuje vremenik

izradbe i obrane završnoga rada.

(4) Ustanova koja provodi programe obrazovanja odraslih na oglasnoj ploči

ili na drugome vidljivom mjestu, kao i na mrežnoj stranici, najkasnije deset dana

od početka nastavne godine objavljuje vremenik izradbe i obrane završnoga rada.


Članak 6.

(1) Učenici s teškoćama u razvoju izrañuju i brane završni rad uz primjenu

prilagođene tehnologije i drugih uvjeta, prema uputama koje donosi nadležna

agencija.


(2) Učenici koji pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, pisani

dio izradbe završnoga rada i obranu završnoga rada mogu izvoditi na jeziku i pismu

na kojemu su se obrazovali.


Članak 7.

Škola je dužna, do 15. listopada, učenike završnoga razreda upoznati sa sadržajem,

uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnoga rada, a ustanova koja

provodi programe obrazovanja odraslih, najkasnije deset dana od dana upisa.


II. IZRADBA ZAVRŠNOGA RADA


Izradba završnoga rada


Članak 8.

(1) Završni rad sastoji se od izradbe završnoga rada (u daljnjemu tekstu: Izradba)

i obrane završnoga rada (u daljnjemu tekstu: Obrana).

(2) Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke-nositeljima tema, donosi

ravnatelj ustanove do 20. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini na

prijedlog stručnih vijeća. Broj ponuđenih tema mora biti najmanje za 50% veći od

minimalno potrebnoga broja.

(3) Pri predlaganju tema za završni rad mogu se uzeti u obzir i prijedlozi učenika

ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnoga programa prema kojemu se

učenik obrazovao.

(4) Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske

godine.

(5) Učenik obavlja Izradbu pod stručnim vodstvom nastavnika struke (u daljnjemu

tekstu: mentor) tijekom zadnje nastavne godine obrazovnoga programa koji učenik

pohađa. Učenik je dužan pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u

urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije 10 dana prije Obrane.

(6) Izradba se sastoji od uratka koji može biti: projekt, pokus s elaboratom,

praktični rad s elaboratom, složeniji ispitni zadatak ili drugi slični uradak usklađen

s nastavnim programom.

(7) Izradbom učenika umjetničkoga programa može se smatrati i priprema za javni

nastup pod stručnim vodstvom mentora.

(8) Izradbom se može smatrati uradak kojim je učenik sudjelovao na izložbi

inovatorskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svoga srednjeg obrazovanja

i uradak kojim je učenik osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na državnome natjecanju

iz strukovnih, odnosno umjetničkih predmeta, područja ili programa.


III. OBRANA ZAVRŠNOGA RADA


Članak 9.

(1) Obrani može pristupiti učenik:

– koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu strukovnoga ili umjetničkoga

obrazovnog programa

– čiju je Izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

(2) Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnoga nastupa pred

povjerenstvom za obranu završnoga rada (u daljnjemu tekstu: Povjerenstvo).

(3) Obrana, u pravilu, traje do 30 minuta.

(4) Obranu provode školski prosudbeni odbor (u daljnjemu tekstu: Prosudbeni

odbor) i Povjerenstva.


Članak 10.

(1) Najkasnije tri dana prije početka Obrane, Prosudbeni odbor rasporedit će

učenike u skupine i odrediti u kojoj će prostoriji pojedina skupina izvoditi Obranu.

(2) Skupine se stvaraju na način da učenik Obranu obavlja pred Povjerenstvom

čiji je predsjednik ili član njegov mentor.

(3) Raspored učenika po skupinama i ispitnim prostorijama objavljuje Prosudbeni

odbor na mjestu dostupnome učenicima, najkasnije 24 sata prije početka Obrane.


Članak 11.

(1) Pri pripremi prostorija u kojima će se održati Obrane potrebno je slijediti ova

pravila:

– na vanjskoj strani vrata prostorije treba biti izvješen popis učenika koji u toj

prostoriji brane završni rad

– pred Povjerenstvom završni rad brani jedan učenik, odnosno skupina učenika

koja brani zajednički izrađen rad.


Članak 12.

(1) Učenik mora doći pred prostoriju za Obranu najmanje 30 minuta prije početka

obrane svoga završnoga rada.

(2) Učenici na Obrani mogu imati sva dopuštena pomagala.

(3) U prostoriju za Obranu mogu se unijeti samo osobni predmeti koji ne ometaju

provedbu Obrane, a koji će se prije početka Obrane odložiti na, u tu svrhu,

predviđeno mjesto.


Članak 13.

(1) Na zahtjev učenika koji je zakasnio ili nije pristupio Obrani, Prosudbeni odbor

razmatrat će opravdanost razloga izostanka učenika te donijeti odluku kojom će

učeniku dozvoliti Obranu u tome roku ili odluku kojom će učenika uputiti na sljedeći

rok i smatrati da nije iskoristio taj rok za Obranu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokaze o opravdanosti kašnjenja ili izostanka,

učenik mora dostaviti Prosudbenome odboru u roku 24 sata od termina Obrane na

koji je zakasnio, odnosno kojemu nije pristupio.

(3) Kao opravdani razlozi za kašnjenje ili nepristupanje Obrani smatraju se: bolest,

okolnosti u prometu koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu

dokazati, izvanredne okolnosti (elementarna nepogoda, smrt u obitelji, prometna

nesreća s posljedicama) i drugi izvanredni događaji.


Članak 14.

(1) Ako učenik iz opravdanih razloga prekine Obranu, Prosudbeni odbor produžit

će mu vrijeme Obrane, ali najviše do vremena završetka Obrane zadnjega učenika

u tome roku.

(2) Ako nije moguće postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka, Prosudbeni odbor

odredit će učeniku Obranu u sljedećemu roku i smatrati da nije iskoristio rok za

Obranu.

(3) Opravdanim razlozima prekida Obrane smatraju se zdravstveni razlozi učenika ili

drugi izvanredni događaji koji onemogućuju daljnju Obranu.


Članak 15.

Tijekom Obrane vodi se zapisnik o završnome radu (u daljnjemu tekstu: Zapisnik)

koji potpisuju predsjednik i svi članovi Povjerenstva, a koji se istoga dana dostavlja

predsjedniku Prosudbenoga odbora.


Članak 16.

(1) Završni rad brani se u:

– ljetnome roku, tijekom lipnja

– jesenskome roku, u istome ili prvome tjednu poslije drugoga popravnog roka

– zimskome roku, tijekom veljače.

(2) Prosudbeni odbor može odrediti izvanredni rok za Obranu, kada za to postoje

opravdani razlozi, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnoga za obrazovanje.


Članak 17.

(1) Redoviti učenik ima pravo pristupiti Obrani u dva roka bez obveze plaćanja

troškova.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka redoviti učenik ima dvije godine nakon

prestanka  statusa redovitoga učenika, ako ga dok je bio u statusu redovitoga

učenika iz opravdanih razloga, sukladno članku 13. stavku 3. ovoga pravilnika,

nije iskoristio.

(3) Redoviti učenik koji je branio završni rad u dva roka sukladno stavku 1.

ovoga članka i nije pozitivno ocijenjen, snosi troškove daljnjih obrana istog.

(4) Učenik koji je dužan platiti troškove Obrane, kod prijave Obrane ustanovi prilaže

dokaz o plaćenim troškovima za Obranu.

(5) Učenik iz stavka 4. ovoga članka, koji uz prijavu priloži odgovarajući akt

nadležnoga tijela za socijalnu skrb kojim se potvrñuje da je član obitelji

korisnika socijalne pomoći, nije dužan platiti troškove Obrane.

(6) Cijene troškova Obrane redovitih učenika odreñuje nadležna

Agencija najkasnije do 15. listopada za tekuću školsku godinu.


 Prijava Obrane


Članak 18.

(1) Učenik prijavljuje Obranu ustanovi prijavnicom za obranu čiji sadržaj propisuje

ustanova, kako slijedi:

– do 1. travnja za ljetni rok

– do 10. srpnja za jesenski rok

– do 30. studenoga za zimski rok.

(2) Učenik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanome roku, može

se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset dana prije planiranoga datuma Obrane.

(3) Učenik iz stavka 2. ovoga članka uz prijavnicu prilaže i dokaze o opravdanosti

naknadne prijave. Opravdani razlozima za naknadnu prijavu učenika smatraju se:

bolest, dugotrajnije liječenje, obrazovanje u inozemstvu, elementarna nepogoda,

smrt u obitelji, prometna  nesreća i drugi opravdani razlozi.

(4) O naknadnoj prijavi odlučuje Prosudbeni odbor.


 Odjava Obrane


Članak 19.

(1) Učenik može odjaviti prijavljenu Obranu.

(2) Učenik predaje pisani zahtjev za odjavu Obrane ustanovi najkasnije tri

dana prije planiranoga dana Obrane.

(3) Smatra se da je učenik iskoristio rok za Obranu, ako nije pristupio na

prijavljenu Obranu, a nije ju odjavio u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, učeniku koji iz opravdanih razloga

nije odjavio prijavljenu Obranu, može se na njegov zahtjev dozvoliti Obrana

u istome roku.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka u kojem su navedeni i razlozi zbog

kojih učenik nije na vrijeme odjavio prijavljenu Obranu, dostavlja se

Prosudbenome odboru u roku 24 sata od zakazanoga datuma Obrane

na koju učenik nije pristupio, a u roku sljedeća dva dana učenik je dužan

priložiti i dokaze o navedenim razlozima.


Ocjena završnoga rada


Članak 20.

(1) Izradba, Obrana te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada

ocjenjuju se ocjenama: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)

i nedovoljan (1).

(2) Ocjenom odličan (5) ocjenjuje se Izradba prihvaćena sukladno

članku 8. stavku 8. ovoga pravilnika.

(3) Učenik koji je iz Izradbe ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) ne

može pristupiti brani, već se upućuje na ponovnu Izradbu s izmijenjenom

temom.

(4) Učenik koji je iz Izradbe ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz Obrane

ocjenom nedovoljan (1) na sljedećem će roku ponavljati Obranu bez

ponavljanja Izradbe.

(5) Ne ocjenjuje se učenik koji je prijavio Obranu, ali joj nije pristupio.

(6) Učenik je s uspjehom izradio i obranio završni rad kada je i iz

Izradbe i iz Obrane ocijenjen prolaznom ocjenom.

(7) Opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada aritmetička je

sredina ocjena Izradbe i Obrane.


Svjedodžba o završnome radu


Članak 21.

(1) Učeniku koji je obranio završni rad izdaje se svjedodžba o

završnome radu.

(2) Svjedodžba o završnome radu je isprava kojom se potvrđuju

stečene strukovne,odnosno umjetničke kompetencije i završetak

srednjega obrazovanja u strukovnome ili umjetničkome programu.

(3) Svjedodžbu o završnome radu izdaje ustanova, a potpisuje

ju ravnatelj ustanove.


IV. TIJELA ZA PROVEDBU ZAVRŠNOGA RADA

Prosudbeni odbor


Članak 22.

(1) Radnje u svezi s organizacijom i provedbom Izradbe i Obrane

u ustanovi obavlja Prosudbeni odbor koji čine ravnatelj ustanove

koji je ujedno i predsjednik Prosudbenogaodbora te predsjednici

i članovi svih Povjerenstava.

(2) Prosudbeni odbor obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje popis učenika za Obranu

– određuje zadaće i način rada Povjerenstava te zaprima i

pohranjuje pisane dijelove završnih radova;

– osigurava prostorije za provoñenje Obrane;

– nadzire provoñenje i osigurava pravilnosti postupka

provedbe Obrane;

– informira učenike o postupku provoñenja Obrane;

– pravovremeno dostavlja rezultate Obrane učenicima,

– vodi brigu u ustanovi o provedbi prilagoñenoga postupka

Obrana za učenike s teškoćama u razvoju;

– utvrđuje konačnu ocjenu Izradbe, konačnu ocjenu Obrane

te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada za svakoga

učenika na prijedlog Povjerenstava na temelju Poslovnika o radu

školskoga prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu

završnoga rada kojega donosi upravno tijelo ustanove.

(3) Ravnatelj ustanove saziva sjednice Prosudbenoga odbora i

rukovodi njima.

(4) Prosudbeni odbor može odlučivati ako je na sjednici nazočna

većina članova.

(5) Odluka Prosudbenoga odbora je pravovaljana ako za nju

glasuje većina od ukupnoga broja članova.


Povjerenstvo


Članak 23.

(1) Obrana se provodi pred Povjerenstvom kojega čine

predsjednik te dva ili četiri člana iz redova nastavnika

struke od kojih jedan vodi Zapisnik.

(2) Učenik brani svoj završni rad pred Povjerenstvom

čiji je predsjednik ili član njegov mentor.

(3) Povjerenstva imenuje ravnatelj najkasnije do 30. studenoga

za sve rokove u tekućoj školskoj godini

(4) Iznimno, ravnatelj dio predsjednika i članova Povjerenstava

može imenovati i do trenutka početka provedbe Obrane.

(5) Za člana Povjerenstva može biti imenovana i osoba koja

ije zaposlenik ustanove ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

– izvodi dio stručno-teorijskoga ili praktičnoga dijela nastavnoga

rograma u ustanovi u kojoj se provodi Obrana

– mentor je učenika te ustanove na provedbi praktične nastave

od poslodavca

– član je sektorskoga vijeća

– predstavnik je tvrtke s kojom je ustanova sklopila ugovor

o suradnji

(6) Povjerenstvo radi sukladno Poslovniku o radu školskoga

prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu završnoga rada i

odlučuje u punome sastavu većinom glasova.

(7) Povjerenstvo utvrđuje prijedlog:

(1) ocjene Izradbe na prijedlog mentora određenoga

učenika

(2) ocjene Obrane

(3) općeg uspjeha iz izradbe i obrane završnoga rada.


Članak 24.

Predsjednik Povjerenstva:

– provjerava ureñenost prostorije za Obranu,

– daje učenicima odgovarajuće upute za Obranu

i upozorava ih na pridržavanje propisanih pravila i

uputa,

– opominje i udaljava učenika, unosi u Zapisnik i

o tome obavještava predsjednika Prosudbenoga odbora

– nakon završetka Obrana potpisane Zapisnike uručuje

predsjedniku Prosudbenoga odbora.


V. PRAVA I OBVEZE UČENIKA


Članak 25.

(1) Ako učenik na Obrani koristi elektronska, odnosno

druga nedopuštena sredstva, ometa tijek Obrane ili obavlja

druge nedopuštene radnje, Povjerenstvo ga može opomenuti

ili udaljiti s Obrane, što se upisuje u Zapisnik.

(2) O slučaju udaljenja s Obrane predsjednik Povjerenstva

odmah obavještava predsjednika Prosudbenog odbora.

(3) O udaljenju s Obrane Prosudbeni odbor donosi konačno

rješenje u roku 24 sata od udaljenja s Obrane.


Članak 26.

(1) Učenik koji smatra da su tijekom postupka Obrane značajno

povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika ili drugoga propisa koji se

odnosi na Izradbu i Obranu, ima pravo uložiti pisani prigovor

Prosudbenome odboru u roku 24 sata od završetka Obrane

(2) O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka, u roku 24 sata od

primitka prigovora, odlučuje Prosudbeni odbor donošenjem

rješenja koje je konačno.


VI. DOKUMENTACIJA


Članak 27.

(1) Ustanova vodi dokumentaciju o provedbi izradbe i

obrane završih radova koju propisuje ministarstvo nadležno

za obrazovanje.

(2) Podaci o Izradbi i Obrani, kao i ocjene Izradbe, Obrane i

općega uspjeha iz izradbe i obrane završnoga rada upisuju se

u matičnu knjigu učenika i u e-Maticu.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 28.

Vremenik iz članka 5. stavka 1. ovoga pravilnika, za školsku

godinu 2009./2010. treba se donijeti do 15. listopada, a objaviti

do 20. listopada 2009. godine.


Članak 29.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik

 polaganju mature i završnog ispita (»Narodne novine«, broj 29/94.,

15/95. i 24/95.), osim za učenike koji su do veljače 2010. godine

tekli uvjete za polaganje mature ili završnog ispita, a koji mogu

polagati maturu ili završni ispit po odredbama Pravilnika o

polaganju mature i završnog ispita najkasnije do kraja 2010.

godine.


Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u

»Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/09-05/00297

Urbroj: 533-04-09-0001

Zagreb, 24. rujna 2009.


Ministar:dr.sc. Radovan Fuchs, v. r.


 

Telefonski broj škole 01/8000-599

email:

ured@ss-plitvickajezera.skole.hr

admin@ss-plitvickajezera.skole.hr

ucenickidom@ss-plitvickajezera.skole.hr

 

 

Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Anketa
Kako vam se sviđa web www.skole.hr?
Forum
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Srednja škola Plitvička jezera / Zagrebačka 2, HR-53230 Korenica / ss-plitvickajezera.skole.hr / ss-plitvickajezera.korenica@skole.hr
preskoči na navigaciju